ChargeCars Privacy beleid

Welkom bij de het privacy beleid van ChargeCars.nl, uw toegewijde partner in laadpaalinstallaties. 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Charge Cars B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid georganiseerd en bestaand onder de wetten van Nederland, gevestigd aan Melkrijder 21, 3861SG, Nijkerk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75134756.

Charge Cars B.V. (“Charge Cars,” “wij,” “ons,” of “onze”) begrijpt dat uw privacy belangrijk is en dat u geeft om hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manier en voor de doeleinden zoals beschreven in dit document, en dat is in overeenstemming met onze verplichtingen en uw rechten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het kader van onze activiteiten en diensten voor (i) het leveren van laadpassen en gerelateerde diensten rechtstreeks aan u en (ii) het bieden van een platform voor bedrijven om elektronische laadstations en laadpassen te beheren, verzamelen, bewaren, gebruiken en/of anderszins verwerken wij persoonsgegevens over u. Op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy (zoals de wetten en regelgeving uiteengezet in paragraaf 3 hieronder), kwalificeren wij als ‘de verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot de persoonsgegevens die wij in die context verwerken. Dit privacybeleid dekt niet onze activiteiten met betrekking tot onze werknemers.

Let op: Door gebruik te maken van onze diensten en/of onze website en door uw persoonlijke gegevens met ons te delen, erkent u dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. Wat dekt dit privacybeleid en wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Dit privacybeleid is bedoeld om te voldoen aan Europese en Nederlandse privacywetgeving en -regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en nationale uitvoeringswetten met betrekking tot de AVG, zoals de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Dit externe privacybeleid is relevant voor iedereen van wie wij persoonsgegevens kunnen verwerken in het kader van onze (bedrijfs)activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot (directe) gebruikers van laadstations die worden beheerd door onze softwareoplossingen en/of laadpassen, werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke partners (bijv. klanten van onze softwareoplossingen), bezoekers van onze website, sollicitanten (zie paragraaf 9 voor meer informatie), werknemers of vertegenwoordigers van onze huidige en voormalige professionele adviseurs, consultants en dienstverleners.

Dit privacybeleid legt uit op welke juridische grondslag wij uw persoonsgegevens mogen verwerken en:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 • voor welke doeleinden en hoe wij dergelijke persoonsgegevens mogen gebruiken/verwerken;
 • hoe wij de persoonsgegevens verzamelen;
 • hoe wij de persoonsgegevens bewaren;
 • hoelang wij de persoonsgegevens bewaren; en
 • wat uw rechten zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Wij moedigen u aan om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Van tijd tot tijd moeten we dit privacybeleid mogelijk bijwerken. Dit kan nodig zijn als de wet verandert of als we onze bedrijfsvoering op een manier veranderen die van invloed is op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie van dit privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website chargecars.nl/privacy-beleid. U kunt ons ook vragen om u een kopie van de meest recente versie van dit privacybeleid toe te sturen.

In het geval dat het privacybeleid materieel en/of aanzienlijk verandert, zullen we u actief informeren over deze wijziging en u voorzien van de nieuwe versie van het privacybeleid.

Let op: Als u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf (bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf dat u vertegenwoordigt), voorzie dan de betrokken persoon van (een kopie van) dit privacybeleid voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij informatie over u op verschillende manieren verzamelen:

 • Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zakendoet met ons en ons uw persoonlijke informatie verstrekt door contact met ons op te nemen, via onze sociale-mediakanalen, via onze chatbot op de website, telefonisch, per e-mail, op papier of via een visitekaartje;
 • Direct van u wanneer u laadstations gebruikt die worden beheerd door onze softwareoplossingen en/of wanneer u rechtstreeks gebruikmaakt van de laadpassen van ons (en niet, bijvoorbeeld, via uw werkgever of een andere partij);
 • Direct van u wanneer u onze website chargecars.nl bezoekt, wat informatie kan omvatten die u ons verstrekt bij het aanmaken van een account bij ons of via onze chatbot;
 • Direct van u wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie;
 • Direct van u wanneer u deelneemt aan enquêtes, promoties of prijsvragen, of ons feedback geeft; en/of
 • Indirect van bepaalde derde partijen, zoals: (i) van uw werkgever of van de partij die namens uw werkgever met ons contracteert met betrekking tot de diensten van Charge Cars B.V. die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld het gebruik van onze laadpassen); (ii) van partijen die onze (technische) diensten aan ons verlenen en/of van derden die noodzakelijk zijn voor het correct leveren van onze diensten aan u (bijvoorbeeld de ontwikkelaar van onze laadstationbeheersoftware); en/of (iii) van openbare registers, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, en van openbare bronnen op internet.

Let op: Wij kunnen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, niet-verplicht zijn om u (vooraf) op de hoogte te stellen van de ontvangst van uw persoonsgegevens door ons of van de bron waaruit wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen. In sommige gevallen kunnen wij, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, verplicht zijn om u (achteraf) te informeren over de ontvangst van uw persoonsgegevens door ons.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht en paspoort- of ID-kaartgegevens;
 • Contactgegevens, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Zakelijke gegevens, zoals bedrijfsnaam, functie en contactgegevens op uw werkplek;
 • Accountgegevens, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere inloggegevens die u aan ons verstrekt;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers, creditcardnummers en andere betaalgegevens;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-ins, besturingssysteem en platform;
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of laadstations, zoals informatie over het opladen van laadpassen (inclusief laadtransactiegegevens), verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens, en/of
 • Andere gegevens die u ons verstrekt, zoals wanneer u met ons communiceert via e-mail of andere kanalen.
3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van overeenkomsten en/of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen;
 • Voor het beheren van relaties met onze klanten en leveranciers;
 • Om betalingen te kunnen afhandelen;
 • Om klachten en geschillen te kunnen behandelen;
 • Voor marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie;
 • Voor onderzoek en analyse;
 • Voor het verbeteren van onze diensten en website;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor het veiligstellen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming;
 • De noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren;
 • De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Het gerechtvaardigde belang van Charge Cars B.V. of van een derde partij, mits uw belangen, rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan dit belang.
4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beveiliging van netwerken, beveiliging van computersystemen en logische toegangscontrole. Daarnaast nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat wij, onze werknemers en eventuele derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken, zich houden aan toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Derden die namens ons diensten verlenen of met ons samenwerken, zoals IT-dienstverleners, financiële dienstverleners, marketingpartners, juridische adviseurs, accountants en andere professionele adviseurs;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken om onze rechten te beschermen, onze eigendommen te beschermen en/of om veiligheidsredenen;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken in verband met een bedrijfsoverdracht, zoals een fusie, verkoop van bedrijfsactiva of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten; en
 • Andere derden waarvoor u toestemming heeft gegeven.
6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de EER. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat passende waarborgen van toepassing zijn om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, zoals modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan afhangen van de aard van de gegevens en de doeleinden van de verwerking. Wij hanteren specifieke bewaartermijnen voor verschillende categorieën van persoonsgegevens.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en een kopie te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken onder bepaalde omstandigheden;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden;
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken onder bepaalde omstandigheden;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming; en
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid worden vermeld.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Charge Cars B.V. Melkrijder 21 3861SG Nijkerk Nederland E-mail: info@chargecars.nl Website: chargecars.nl

Solliciteren

Binnen 48 uur een afspraak!
Solliciteren formulier