ChargeCars Service Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van ChargeCars.nl, uw toegewijde partner in laadpaalinstallaties. Hierin definiëren we de afspraken en verplichtingen die onze samenwerking vormgeven. Lees ze zorgvuldig door, zodat u volledig op de hoogte bent van de voorwaarden van onze dienstverlening in de wereld van elektrische laadinfrastructuur.
Laatste update: 18/04/2024
Navigatie
  Algemeen

  2394 – AVIC 2016 van toepassing, tenzij anders vermeld

  Van toepassing zijn de Algemene voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten ( AVIC 2016) tenzij in deze algemene voorwaarden anders vermeld.

  2457 – Bij levering voor derden gelden aparte schriftelijke voorwaarden

  Daar waar ChargeCars de producten en diensten levert in opdracht van derde partijen gelden de separaat overeengekomen voorwaarden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst met deze derde partij.

  2398 – Opdrachtgevers voorwaarden niet van toepassing, tenzij anders afgesproken

  De algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever – hoe ook genaamd – zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  2592 – Toepassing ALIB 2007 tenzij anders vermeld

  Van toepassing zijn de: Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) 2007 tenzij in deze algemene voorwaarden anders vermeld.

  2397 – Voorwaarden gelden voor alle diensten en producten van ChargeCars B.V

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten ( zoals installatiewerk ) of producten voortvloeiende uit de activiteiten van ChargeCars b.v., kamer van koophandel nummer 75134756.

  2396 – Voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en diensten van ChargeCars

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van ChargeCars alsmede op aanvullende aanbiedingen, overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

  De Installatie service

  2459 – Installatieservice omvat aansluiten, inregelen, testen en korte instructie

  Onder installatieservice wordt verstaan het aansluiten, inregelen en testen van het product. Een korte instructie maakt eveneens onderdeel uit van het pakket.

  2462 – Juiste informatie essentieel; extra kosten bij onjuiste informatie voor klant

  De klant/consument/opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. ChargeCars baseert haar offerte op de informatie die de klant verstrekt. Indien bij de installatie blijkt dat de informatie niet juist is komen alle extra kosten voor rekening van de klant.

  2460 – Offerte-materialen, extra’s na akkoord tegen meerprijs

  Alleen materialen die expliciet in de offerte zijn opgenomen, worden geïnstalleerd. Eventuele additionele materialen dienen vooraf schriftelijk te worden overeengekomen en kunnen tegen een meerprijs worden geïnstalleerd.

  2463 – Onjuiste informatie leidt tot schade, op kosten en risico van de klant/opdrachtgever

  Schades die voortkomen uit onjuiste informatie zijn de verantwoordelijkheid en het risico van de klant/opdrachtgever. Het is van belang dat alle verstrekte informatie accuraat en volledig is om mogelijke schade te voorkomen. Indien er sprake is van onjuiste informatie, draagt de klant/opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen en eventuele herstelwerkzaamheden die hieruit voortvloeien.

  4836 – Schadeherstel en Verantwoordelijkheid zonder consult

  Als er schade is ontstaan door een monteur in dienst bij ChargeCars, verzoeken wij vriendelijk om ChargeCars de gelegenheid te bieden om als eerste de schade te herstellen. Indien er echter zonder overleg met ChargeCars een reparatie wordt uitgevoerd, kan ChargeCars niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze kosten.

  2461 – Toeslag extra werk, producten, diensten; schriftelijke bevestiging van akkoord

  Additionele werkzaamheden, producten, diensten en materialen kunnen tegen een meerprijs worden geïnstalleerd. Een akkoord hierover wordt schriftelijk vastgelegd.

  Garantie

  2478 – ChargeCars betaalt herstelkosten bij ondeugdelijke installatie.

  In het geval dat blijkt dat het product ondeugdelijk is geïnstalleerd door ChargeCars zijn de herstelkosten voor rekening van ChargeCars.

  2477 – De garantie voor de juiste installatie ligt volledig bij ChargeCars.

  ChargeCars waarborgt de volledige garantie voor een correcte installatie. Dit betekent dat ChargeCars verantwoordelijk is voor het aanleggen van een installatie die voldoet aan de normen. Als een product niet naar behoren werkt en dit duidelijk te wijten is aan een installatiefout, zal ChargeCars hierop actie ondernemen.

  2476 – Garantie ligt bij de producent van het geleverde product.

  Volledige garantie voor het geleverde product berust bij de producent, conform hun voorwaarden.

  2482 – Installatieservice herpland bij onvoorziene omstandigheden.

  Uitsluitend in geval van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden is ChargeCars niet gehouden de installatieservice op de geplande datum uit te voeren. Indien dit het geval is, dan zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt.

  2481 – Kosten voor niet-gedekte reparaties zijn voor rekening van de klant.

  Indien onderdelen vervangen moeten worden dan wel defecten herstellen die niet onder de garantie vallen dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.

  2480 – Volledige verantwoordelijkheid voor correct gebruik bij klant/gebruiker.

  De verantwoordelijkheid voor het juist gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing ligt volledig bij de klant c.q.

  Grondwerkzaamheden

  2472 – Consument bepaalt graaflijn; schade door onjuiste informatie voor rekening klant.

  Op aangeven van de consument wordt de graaflijn bepaald zodat er geen bestaande kabels of andere leidingen worden beschadigd bij de graafwerkzaamheden. Dit is de verantwoordelijkheid van de consument/opdrachtgever. Eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie is voor rekening en risico van de klant.

  2471 – Consument vrij om herstelwerk door gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren

  Het staat de consument vrij om herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren aan bestrating en/of tuin door een gespecialiseerd bedrijf.

  2470 – Geen kwaliteitsgarantie voor graafwerkzaamheden bij buitengeplaatst laadstation

  Indien een laadstation buiten wordt geplaatst kan het noodzakelijk zijn om graafwerkzaamheden uit te voeren. Hoewel met zorgvuldigheid zal worden gewerkt, kan en zal er geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden.

  Herroepingsrecht

  2483 – Herroepingsrecht voor en na Installatie

  In het geval dat het product met installatieservice is gekocht bij ChargeCars en het product deugdelijk is geïnstalleerd is er een verschil in herroepingsrecht voor en na de installatie.

  2485 – Instemming start installatie; afstand van ontbindingsrecht.

  Het installatieproces begint zodra de gemaakte afspraak is ingepland. Door akkoord te gaan is uitdrukkelijk ingestemd met de installatie van het overeengekomen product binnen de bedenktermijn van 30 dagen. Dit betekend dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht op ontbinding.

  Installatie limieten

  3129 – Appartementen met meerdere verdiepingen

  Installatie alleen op de begane grond (met uitzondering van enkele zolders op de eerste verdieping).

  3134 – Boren van gaten dieper dan 80 cm

  Indien er gaten geboord moeten worden van meer dan 80 cm, dan kan ChargeCars dit niet zelf uitvoeren. De klant zal hiervoor een gespecialiseerde en gecertificeerde professional moeten inschakelen.

  3137 – Gegevensbekabeling naar modems/toegangspunten

  ChargeCars legt geen databekabeling naar modems/toegangspunten die zich niet in dezelfde ruimte bevinden als het elektrische paneel/de hoofdzekeringkast.

  3127 – Hoofdaansluitingsgrootte

  ChargeCars kan wijzigingen faciliteren en aansluitingen maken op hoofdvoedingen tot een maximum van 3x40A. Voor aansluitingen die deze capaciteit overschrijden, wordt er door ChargeCars aangeraden een gecertificeerde huis elektricien in te schakelen om de installatie aan te sluiten of wijzigingen aan de zekeringkast toe te brengen.

  3128 – Installeren op gedeelde elektrische systemen

  ChargeCars kan de installatie niet aansluiten op elektrische panelen of meterkasten die niet exclusief bestemd zijn voor de specifieke klant. Dit komt door de vaak onduidelijke regelgeving en specifieke vereisten.

  3135 – Kabelverwerking op hoogtes van meer dan 3 meter

  Uit veiligheidsoverwegingen installeert of hangt ChargeCars geen elektrische draden op hoogtes van meer dan 3 meter.

  3132 – Vereiste om kabels dieper dan 30 cm ondergronds te leggen

  Wanneer er graaf- en straatwerk toegepast is met een diepte van meer dan 30 cm, dan kan ChargeCars niet de plaatsing van de bekabeling garanderen. Indien het een vereiste is, dan kan ChargeCars hier niet aan voldoen.

  3130 – Verouderde / niet-conforme zekeringkasten

  ChargeCars kan de installatie niet aansluiten op verouderde stoppenkasten met niet-automatische zekeringen of kasten die niet voldoen aan de huidige NEN-1010 NEN-3110 normen. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om de gehele stoppenkast te vervangen om ervoor te zorgen dat de installatie aan de garantie-eisen van ChargeCars voldoet. (Deze service biedt ChargeCars ook in eigen beheer aan).

  3133 – Voorgelegde buizen

  Voorgelegde (mantel)buizen moeten zichtbaar en toegankelijk zijn op zowel het begin- als het eindpunt. Ook zal de (mantel)buis minstens een diameter van 40 mm moeten hebben. De buizen worden niet door ChargeCars opgegraven tijdens de installatie.

  3131 – Water in de kruipruimte

  Indien zich op het oppervlak waar gekropen moet worden in de kruipruimte een laag water bevindt dieper dan 3 cm, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de kruipruimte droog is voordat de installatie begint. Als onze monteurs desondanks een dergelijke waterlaag aantreffen in de kruipruimte, behoudt ChargeCars het recht om de opdracht te annuleren. Hierbij is de klant verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Het droog (laten) pompen van de kruipruimte is de verantwoordelijkheid van de klant. Dit komt doordat het werken met stroom in een natte kruipruimte risico’s met zich meebrengt. Ook is de kans op verontreiniging groter, wat ook gevaarlijk is voor degene die de kruipruimte betreedt.

  Artikel 6.6.2 in de Arbo

  Installatie vereisten

  2467 – Consument verantwoordelijk voor netbeheeraansluiting en schade bij eigen vertraging, tenzij overmacht

  De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na de uitbreiding. Dit is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de consument/opdrachtgever. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor rekening en risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden voor zover geen sprake is van overmacht.

  2469 – De installatie van de bijbehorende applicatie (app) dient vooraf te geschieden.

  De installatie van de bijbehorende applicatie apps moeten voorafgaand aan de installatie van het product plaatsvinden. Het correct installeren van de apps draagt bij aan een efficiënte en probleemloze werking van het product

  2466 – Er dient in de meterkast voldoende ruimte zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen

  In de meterkast dient er voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor een mogelijke uitbreiding van de benodigde elektrische groepen. Dit is essentieel om soepel en adequaat te kunnen inspelen op de elektrische behoeften van het laadstation.

  2464 – Vereiste voor aansluiting laadstation: veilige en conforme installatie volgens normen

  Voor een veilige werking en conformiteit met de gestelde eisen is het noodzakelijk dat er een goed functionerende installatie aanwezig is waarop het laadstation kan worden aangesloten. Dit houdt in dat alle elektrische en technische aspecten van de installatie moeten voldoen aan de geldende normen en voorschriften, zodat de aansluiting van het laadstation optimaal en veilig kan plaatsvinden.

  2468 – Werkende DSL-router met voldoende bereik vereist; consument levert WiFi-wachtwoord bij installatie.

  Mits noodzakelijk dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van het laadstation. Op het moment van installatie zorgt de consument ervoor dat zijn WiFi-wachtwoord bij de hand is.

  2465 – Zorg voor schone, veilige werkplek, inclusief meterkast en kruipruimtes

  Er moet worden gezorgd voor een schone, veilige en goed bereikbare werkplek. Dit geldt zowel voor de meterkast zelf als voor kruipruimtes in verband met de kabeldoorvoer.

  Oplevering

  2473 – Installatie oplevering na gereedmelding; klant aanwezig, checklist ingevuld.

  Zodra de installatie gereed is, vindt de oplevering plaats. De klant of een bevoegd persoon dient bij de oplevering aanwezig te zijn. Samen met de klant/opdrachtgever wordt een opleveringschecklijst ingevuld.

  2474 – Klant meldt gebreken bij oplevering; herstel binnen redelijke termijn.

  De klant dient bij de oplevering alle geconstateerde gebreken te vermelden. Deze zullen dan binnen een redelijke termijn hersteld worden.

  2475 – Kleine gebreken geen reden tot weigering; herstel binnen redelijke termijn.

  Kleine gebreken die de ingebruikname van de laadpaal niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie als zodanig te weigeren. De acceptatie is dan onder voorwaarde van herstel binnen redelijke termijn.

  Reikwijdte

  2458 – Voorwaarden: AVIC 2016 en Installatievoorwaarden

  Op de producten en diensten waaronder installatie van laadpalen zijn deze installatievoorwaarden van toepassing en de algemene voorwaarden zoals vastgelegd onder AVIC 2016.

  Vragen over onze voorwaarde?
  Wij helpen je graag verder!

  Heb je nog een vraag over een van onze voorwaardes?
  Vul dan het formulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Solliciteren

  Binnen 48 uur een afspraak!
  Solliciteren formulier